výcvikáč.cz - rss feed výcvikáč.cz - facebook
výcvikáč.cz - header

Podmínky použití webu výcvikáč.cz

Prohlášení o právech a povinnostech

Toto Prohlášení o právech a povinnostech (dále také jen „Prohlášení“, „Podmínky“ nebo „PPP“) představuje podmínky použití služby, které upravují náš vztah s uživateli a dalšími osobami využívajícími službu výcvikáč.cz. Používáním služby výcvikáč.cz vyjadřujete souhlas s tímto Prohlášením.

Sdílení vašeho obsahu a informací

Jste vlastníkem veškerého obsahu a informací, které na webu výcvikáč.cz zveřejníte. Kromě toho:

 • Pro obsah chráněný právy k duševnímu vlastnictví, jako jsou fotografie a videa (obsah podléhající duševnímu vlastnictví, DV), nám výslovně udělujete následující oprávnění: udělujete nám nevýhradní, přenosnou, převoditelnou, celosvětovou bezúplatnou (royalty-free) licenci na použití veškerého obsahu podléhajícího DV, který zveřejníte na webu výcvikáč.cz. Tato licence k DV končí, jakmile svůj obsah podléhající DV odstraníte.
 • Jestliže obsah podléhající DV odstraníte, bude odstraněn obdobným způsobem, jako při přesunutí do Koše v počítači. Berete však na vědomí, že odebraný obsah může existovat v záložních kopiích po přiměřeně dlouhou dobu (nebude však dostupný ostatním).

Bezpečnost

Naší maximální snahou je zajistit bezpečnost služby výcvikáč.cz, ale nemůžeme ji zaručit. Abychom mohli bezpečnost na webu výcvikáč.cz zajistit, potřebujeme vaši spolupráci. Ta pro vás přináší následující závazky:

 • Nebudete na webu výcvikáč.cz zveřejňovat neautorizovaná komerční sdělení (například spam).
 • Nebudete shromažďovat obsah nebo informace jiných uživatelů, nebo jinak získávat přístup k webu výcvikáč.cz, pomocí automatických nástrojů (jako jsou vyhledávací roboti, prohledávací moduly nebo scrapery) bez našeho předchozího svolení.
 • Nezapojíte se prostřednictvím webu výcvikáč.cz do nezákonného multi-level marketingu na pyramidovém principu.
 • Nebudete nahrávat viry ani jiné škodlivé kódy.
 • Nebudete se pokoušet zjistit přihlašovací údaje ani získat přístup k účtu patřícímu někomu jinému.
 • Nebudete šikanovat, zastrašovat ani obtěžovat žádného uživatele.
 • Nebudete zveřejňovat následující obsah: nenávistné projevy, vyhrožování nebo pornografický; podněcující k násilí; nebo obsahující nahotu či graficky znázorněné nebo bezdůvodné násilí.
 • Nepoužijete výcvikáč.cz k činnostem nezákonným, klamavým, škodlivým nebo diskriminačním.
 • Nebudete vyvíjet žádnou činnost, která by mohla způsobit ztrátu funkčnosti, přetížení nebo nesprávnou funkci nebo vzhled webu výcvikáč.cz, jako je útok s cílem odepření služby nebo narušení vykreslování stránek nebo jiné funkce webu výcvikáč.cz.
 • Nebudete napomáhat k porušování tohoto Prohlášení nebo našich zásad ani je podněcovat.

Bezpečnost registrace a účtu

Uživatelé služby výcvikáč.cz poskytují svá skutečná jména a informace, a má-li to tak zůstat, potřebujeme vaši pomoc. Dále uvádíme několik vašich povinností vůči nám týkajících se registrace a zajištění bezpečnosti vašeho účtu:

 • Neposkytnete na webu výcvikáč.cz falešné osobní informace ani bez povolení nevytvoříte účet pro nikoho jiného.
 • Nebudete vytvářet více než jeden osobní účet.
 • Pokud váš účet deaktivujeme, nevytvoříte bez našeho svolení jiný.
 • Nebudete službu výcvikáč.cz používat, pokud je vám méně než 13 let.
 • Nebudete službu výcvikáč.cz používat, pokud jste odsouzeným sexuálním delikventem.
 • Své kontaktní informace budete udržovat přesné a aktuální.
 • Nesdělíte nikomu své heslo (nebo v případě vývojářů svůj tajný klíč), neumožníte nikomu přístup ke svému účtu ani nepodniknete žádné jiné kroky, které by mohly ohrozit bezpečnost vašeho účtu.
 • Nepřenesete svůj účet (včetně jakékoli stránky nebo aplikace, kterou spravujete) na jiného uživatele bez našeho předchozího písemného svolení.
 • Pokud vyberete pro svůj účet nebo stránku uživatelské jméno nebo jiný identifikátor, vyhrazujeme si právo jej odebrat nebo opakovat vznesení nároku, pokud jej budeme považovat za nevhodný (například v případě stížnosti vlastníka ochranné známky na uživatelské jméno, které nemá přímý vztah ke skutečnému jménu uživatele).

Ochrana práv ostatních uživatelů

Respektujeme práva ostatních uživatelů – a od váš očekáváme totéž.

 • Nebudete na webu výcvikáč.cz zveřejňovat obsah ani podnikat žádné kroky zasahující do práv jiných osob nebo jinak porušující zákon.
 • Jsme oprávněni odebrat jakýkoli vámi zveřejněný obsah nebo informace na webu výcvikáč.cz, pokud se domníváme, že porušuje toto Prohlášení nebo naše zásady.
 • Pokud opakovaně porušíte práva k duševnímu vlastnictví jiných osob, deaktivujeme vám při splnění patřičných podmínek účet.
 • Při shromažďování informací od uživatelů jste povinni dodržovat následující pravidla: vyžádat si jejich souhlas, vysvětlit, že jejich informace shromažďujete vy (ne služba výcvikáč.cz) a zveřejnit zásady ochrany osobních údajů, kde bude uvedeno, jaké informace shromažďujete a k jakému účelu budou použity.
 • Nezveřejníte na webu výcvikáč.cz doklady žádného uživatele prokazující jeho totožnost ani jeho citlivé finanční údaje.
 • Nebudete označovat uživatele nebo posílat e-mailové pozvánky osobám, které nejsou uživateli, bez jejich souhlasu.

Definice pojmů

 • Výrazem „výcvikáč.cz“ označujeme funkce a služby, které zpřístupňujeme, včetně funkcí a služeb poskytovaných prostřednictvím našich webových stránek na adrese www.vycvikac.cz.
 • Jako „informace“ označujeme fakta a další informace o vás, včetně akcí provedených uživateli a osobami, které nejsou uživateli a využívají službu výcvikáč.cz.
 • Za „obsah“ považujeme vše, co vy nebo jiní uživatelé na webu výcvikáč.cz zveřejníte a co nepodléhá definici informace.
 • Jako „data“ nebo „uživatelská data“ označujeme veškerá data, včetně obsahu uživatele nebo informací o něm, která vy nebo třetí strany mohou získat ze služby výcvikáč.cz.
 • „Publikováním příspěvku“ označujeme zveřejnění příspěvku ve službě výcvikáč.cz nebo jeho jiné zpřístupnění prostřednictvím služby výcvikáč.cz.
 • Jako „použití“ označujeme využití, kopírování, zveřejnění nebo zobrazení, distribuci, úpravu, překlad a vytvoření odvozeniny.
 • Za „aktivního registrovaného uživatele“ označujeme uživatele, který se během uplynulých 30 dnů alespoň jednou přihlásil ke službě výcvikáč.cz.

O webu | Kontakt